polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  FAQ/Často kladené otázky  >  FAQ/Často kladené otázky– pre žiadateľov
FAQ/Často kladené otázky– pre žiadateľov

1.V akom jazyku by mal byť vyplnený originál žiadosti o poskytnutie finančného príspeveku (čo v prípade doplňujúcich údajov a prípadných opráv po formálnej verifikácii);

Originál žiadosti musí byť vyplnený v oboch jazykových verziách, rovnako ako aj prípadné doplnenia a opravy.

2. Čo máme na mysli pod pojmom jeden exemplár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku?

Kompletný exemplár žiadosti sa skladá z originálu žiadosti spolu s prílohami. Navyše je potrebné podať na STS jednu kópiu formulára žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s prílohami, ktoré sú overené za zhodu s originálom a tiež elektronickú verziu formulára žiadosti na CD.

3. Je potrebné priložiť dokumenty, ktoré už boli podané na iné úrady vo fáze získavania iných dokumentov (napr. pri získavaní stavebného povolenia sa predkladá aj list vlastníctva)?

Áno, je potrebné priložiť všetky dokumenty, ktoré sú požadované a ktoré sú k dispozícii.

4. Je potrebné k originálu žiadosti prikladať originály príloh, napr. stavebné povolenie, alebo postačuje kópia overená za zhodu s originálom?

Stačí doložiť kópiu príslušného dokumentu, ktorá je Vedúci partner alebo Projektový partner overil za zhodu s originálom.

5. Bude pre jednotlivé kolá výziev určený odlišný kurs eura pre prepočítavanie hodnôt projektov? (informácia pre poľských žiadateľov)

Nie, rozpočet projektu je kalkulovaný v eurách – kurzové riziko znáša Vedúci parnter alebo Projektový partner.

6. Musia byť všetky sumy v žiadosti uvedené v eurách?

Áno

7. Aký výmenný kurz treba použiť? (informácia pre poľských žiadateľov)

Neexistujú pokyny ku kurzu, ktorý sa používa na prepočítavanie vo fáze prípravy žiadosti. Predpokladá sa, že kurzové riziko Prijímateľ berie na seba. Avšak pri projektoch, pri ktorých je nevyhnutná finančná a ekonomická analýza sa odporúča odvolať sa na makroekonomické analýzy (na poľskej strane konkrétne k dokumentu, ktorý je uverejnený na webovej stránke Ministerstva regionálneho rozvoja http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/  pod názvom „Varianty ekonomického vývoja Poľska” [Warianty rozwoju gospodarczego Polski]), ktoré sa týkajú výmenného kurzu PLN/EUR.

8. S akou presnosťou treba uvádzať sumy?

Sumy treba uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. Treba zaokrúhľovať podľa matematických pravidiel. Tam, kde je to potrebné odporúčame používať funkciu v Exceli = ROUND/ZAOKRUHLIT (číslo;počet_čísel);

9. Sú v Programe možné zálohové platby?

Nie. Vynaložené výdavky sa certifikujú národným kontrolórom a následne sa refundujú podľa úrovne poskytnutého finančného príspevku.

10. Sú v programe možné iné spôsoby finančného zabezpečenia projektu (preferenčné pôžičky)?

Nie

11. Môže byť finančný príspevok poskytnutý na štatutárnu činnosť organizácie žiadateľa/prijímateľa?

Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na štatutárnu činnosť organizácie, inými slovami na jej riadnu každodennú činnosť

12. Je možné zrealizovať projektu predtým, než je podaný na STS?

Zrealizovať nie. Je možné ho realizovať, avšak vtedy náklady nie sú oprávnené. Oprávnené sú jediné výdavky vynaložené na prípravné náklady. Tieto výdavky každý Partner vynakladá na vlastné riziko a ich refundáciu je možné získať po schválení finačného príspevku pre projekt Monitorovacím výborom.

13. Musia byť prípravné náklady zaplatené pred podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku?

Áno. Všetky faktúry musia byť vystavené a povinné byť zaplatené pred podaním žiadosti na STS.

14. Môžu byť osobné náklady považované za vlastný vklad?

Áno, vlastná práca vo forme dobrovoľníckej práce môže tvoriť maximálne 5% celkových oprávnených nákladov projektu. V prípade, že sa v projekte vyskytne dobrovoľnícka práca, je potrebné k žiadosti priložiť príslušné vyhlásenie.

15. Aké náklady súvisiace s ľudskými zdrojmi sú oprávnené?

Náklady na mzdy spolu s ďalšími nákladmi s nimi súvisiacimi.

16. Je technická dokumentácia oprávneným nákladom?

Áno. Všetky náklady v nej však musia byť odôvodnené a musia súvisieť s cieľom projektu.

17. Čo v prípade ak investičný projekt generuje príjmy?

Projekty generujúce príjmy sú projekty financované z ERDF, ktorých celkové náklady presahujú hodnotu 1 milión eur a také, ktorých výsledkom realizácie budú príjmy v zmysle článku 55, odsek 1 Všeobecného nariadenia. Všetky vygenerované príjmy v projektoch tohto druhu by mali byť odrátané od oprávnených nákladov v úplnosti alebo pomerne v závislosti od toho, či príjmy boli vygenerované celkovo alebo čiastočne projektom, ktorý získal finančný príspevok.

18. Má počet partnerov v projekte vplyv na hodnotenie?

Počet partnerov nevplýva na hodnotenie. Minimálny požadovaný počet sú dvaja partneri (jeden z Poľska, jeden zo Slovenska). Nie je možná účasť partnerov iba z jednej krajiny, len z poľskej, alebo len zo slovenskej strany. Je to v rozpore s partnerským princípom.

19. Je dôležité z akého štátu je Vedúci partner?

Nie. Je to rozhodnutie partnerov založené na skúsenostiach, znalostiach a vedomostiach kto bude Vedúcim partnerom.

20. Sú aktivity realizované mimo oprávneného územia oprávnené?

Podľa pokynov Riadiaceho orgánu vo veci oprávnenosti výdavkov vynaložených v priebehu realizácie projektu mimo územia Programu, rozhodnutie o uznaní takýchto výdavkov za oprávnené závisí od kontextu projektu, odôvodnenia nevyhnutnosti vynaloženia takýchto výdavkov a ich vplyvu na dosiahnutie cieľov projektu. Aktivity mimo oprávneného územia musia byť podrobne opísané v projekte a byť schválené Monitorovacím výborom.

21. Je vodovodná sieť oprávnená v rámci Programu?

Áno, pod podmienkou, že bude mať cezhraničný efekt.

22. Môže byť prijímateľom mimovládna organizácia, ktorá nemá žiadnych kmeňových pracovníkov?

Takáto inštitúcia nie je vylúčená, avšak jedným z kritérií cezhraničnosti je spoločný personál, ktorý treba zabezpečiť.

23. Môže byť inštitúcia partnerom aj v niekoľkých projektoch?

Neexistujú obmedzenia pokiaľ ide o počet žiadostí, ktoré môžu partneri podať.

24. Môže byť koordinátorom projektu externá osoba/firma? Je nevyhnutné aby takáto osoba predložila osobitné vyhlásenie?

Koordinátorom projektu môže byť osoba mimo inštitúcie projektového partnera. V takomto prípade takáto osoba je externým personálom. Nevyžaduje sa predkladanie osobitných vyhlásení takouto osobou. Je však nevyhnutné uviesť opis skúseností personálu v príslušnom bode žiadosti.

25. Čo znamená „duplicitnosť” funkcií v Projekte?

V pracovnej náplni treba preukázať, že daná osoba vykonáva odlišné úlohy v projekte. Názvy funkcií môžu byť rovnaké, ale sú spojené s inou partnerskou inštitúciou.

26. Je počet etáp v projekte obmedzený?

Áno, maximálny počet etáp je päť plus prípravná etapa.

27. Je termín ukončenia projektu skutočným termínom ukončenia aktivít?

Áno.

28. Pre aké projekty treba predstaviť ekonomicko-finančnú analýzu?

V súlade s Pokynmi vyplňovania a podávania formulára žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z ERDF „ekonomicko-finančná analýza musí byť pripravená pre každý projekt obsahujúci investičnú zložku do infraštruktúry osobitne pre každú investíciu v rámci projektu.”

29. Príprava štúdie uskutočniteľnosti.

Neexistuje povinnosť pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti. Všetci Prijímatelia infraštruktúrnych projektov sú povinní v súlade s Pokynmi vyplňovania a podávania formulára žiadosti priložiť ekonomicko-finančnú analýzu. Takáto analýza musí byť pripravená osobitne pre každú investičnú zložku do infraštruktúry v rámci projektu. Pripravuje sa na základe „PRACOVNÉHO DOKUMENTU Č. 4, Pokyny týkajúce sa metodológie prípravy analýzy nákladov a prínosov” a príslušných národných predpisov:

- v Poľsku: „Pokyny v oblasti vybraných otázok súvisiacich s prípravou investičných projektov, vrátane projektov generujúcich príjmy”

- na Slovensku: „Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2007-2013"

Existuje možnosť, aby potenciálny prijímateľ priložil štúdiu uskutočniteľnosti (ktorá v sebe obsahuje ekonomicko-finačnú analýzu) namiesto osobitnej ekonomicko-finančnej analýzy. V takomto prípade štúdia uskutočniteľnosti by mala byť pripravená tiež pre každú investíciu v rámci projektu. Prijímateľ by sa mal vtedy držať príslušných národných predpisov v tejto oblasti.

30. Je posudzovanie vplyvov na životné prostredie povinné?

Túto otázku podrobne upravujú národné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia. Každý partner uskutočňuje hodnotenie v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami pre svoju krajinu. Pre poľských partnerov pokyny v tejto oblasti sa nachádzajú na webovej stránke Ministerstva regionálneho rozvoja PR http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ . Slovenskí žiadatelia nájdu informácie v tejto oblasti na stránkach Ministerstva životného prostredia SR http://www.enviro.gov.sk/ .

31. Sú stavebné povolenie a technická dokumentácia povinné?

V žiadosti treba preukázať stav prípravy projektu (uviesť dátum získania dokumentov alebo plánovaný dátum získania dokumentov). Ak boli nejaké dokumenty už získané, tak ich treba v súlade s Pokynmi vyplňovania a podávania formulára žiadosti k nej priložiť. Stavebné povolenie je povinnou prílohou, treba tiež predložiť aspoň výťah z technickej dokumentácie.

32. Čo v prípade, že v danej obci neexistuje územný plán (príliš malý počet obyvateľov – týka sa to predovšetkým prijímateľov na slovenskej strane)?

V takejto situácii postačuje prehlásenie starostu obce, že projekt je situovaný na danom území a že daná obec nedisponuje územným plánom.

33. V prípade, že prijímateľ nemá list vlastníctva na pozemku, na ktorom sa bude investícia realizovať, na aké obdobie musí byť uzavretá zmluva o prenájme pozemku?

Minimálne na 15 rokov. Treba však zohľadniť aj príslušné referenčné obdobia pre jednotlivé sektory, v rámci ktorých  sa projekty realizujú a na ktoré sa odvolávajú príslušné národné pokyny v tejto oblastí vrátane pokynov Európskej komisie (napr. metodológia CBA).

34. Aké investičné nákupy môžu byť financované celkovo a aké čiastočne (odpisy a amortizácia)?

Odpoveď pre poľských žiadateľov sa nachádza v Pokynoch pre oprávnenosť výdavkov a projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce Európskej územnej spolupráce s účasťou Poľska  v rokoch 2007-2013, pre slovenských žiadateľov v dokumente Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Slovenských partnerov v rámci projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.

35. Akým spôsobom treba podať výhlasenie o DPH?

Je žiaduce, aby každý z projektových partnerov podal osobitné vyhlásenie o DPH.

36. Čo v prípade, že prijímateľ doteraz nepripravoval ročnú súvahu, nevyvíjal žiadne aktivity a nemá žiadne záväzky a z týchto dôvodov nemôže vyhotoviť súvahu.

Treba predložiť začiatočné saldo.

37. Dokedy existuje pre Vedúceho partnera možnosť nanášania opráv v procese verifikácie dokumentov Spoločným technickým sekretariátom? Iba vo fáze formálneho hodnotenia, alebo aj hodnotenia oprávnenosti?

Možnosť opravovať žiadosť vo fáze formálneho hodnotenia/hodnotenia oprávnenosti existuje iba raz. Žiadateľ môže naniesť zmeny a opraviť tie elementy projektu, na ktoré poukázal STS. Zmeny v obsahu pôvodnej žiadosti nie sú dovolené.

38. Musí byť partnerská zmluva priložená k žiadosti?

Nie. Partnerská zmluva musí byť podpísaná pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s Riadiacim orgránom a jej kópia musí byť doručená na STS. Vzor dvojjazyčnej partnerskej zmluvy je dostupný na stránke Programu v záložke „Informácie pre žiadateľov”.

39. Kedy a v akej forme a v koľkých jazykoch má byť uzavretá partnerská zmluva?

Partnerská zmluva musí byť podpísaná pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s Riadiacim orgránom a jej kópia musí byť doručená na STS. Vzor dvojjazyčnej partnerskej zmluvy je dostupný na stránke Programu v záložke „Informácie pre žiadateľov”.

40. Je nevyhnutné predstaviť partnerské zmluvy, ktoré dokumentujú doterajšiu spoluprácu partnerov?

Nie je to nevyhnutné, ale vo formulári žiadosti treba popísať skúsenosti jednotlivých partnerov ako aj ich doterajšiu spoluprácu.

41. Zostávajú pozitívne hodnotené žíadosti aj do ďalšej výzvy na predkladanie projektov?

Nie. Žiadosť treba predložiť znovu.

42. V akom čase od vyhlásenia poradia hodnotenia projektov bude možné podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku?

Podľa platných postupov môže proces podpisovania zmluvy potrvať dokonca niekoľko mesiacov. Podmienkou podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku je priloženie všetkých nevyhnutných a požadovaných dokumentov/povolení Vedúcim partnerom.

 

 

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.