polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  FAQ/Často kladené otázky  >  FAQ/Často kladené otázky – pre beneficientov
FAQ/Často kladené otázky – pre beneficientov

1. Môže byť finančný príspevok poskytnutý na štatutárnu činnosť žiadateľa/prijímateľa?

Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na štatutárnu činnosť inštitúcie, inými slovami na jej riadnu každodennú činnosť.

2. Kde má byť uložená projektová dokumentácia?

Vedúci partner by mal uchovávať komplet všetkých dokumentov spojených s realizáciou projektu (zmluva o poskytnutí finančného príspevku, partnerská zmluva, originály čiastkových správ, certifikáty), originály faktúr by mali zostať u jednotlivých partnerov zodpovedných za realizáciu príslušných aktivít.

3. Odkedy sú náklady oprávnené?

Prípravné náklady sú oprávnené od 1. januára 2007 a ostatné náklady projektu od dátumu registrácie žiadosti na Spoločnom technickom sekretariáte v Krakove.

4. Kto bude vykonávať certifikáciu výdavkov a ako často?

Certifikácia bude vykonávaná orgánom prvostupňovej kontroly. Na poľskej strane túto úlohu plnia podľa príslušného miesta Vojvodské úrady, na slovenskej strane Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Komplet vynaložených výdavkov spolu s čiastkovou správou sa predklada podľa miesta príslušnému orgánu prvostupňovej kontroly na účely verifikácie a vystavenia certifikátu, ktorý potvrdzuje oprávnenosť výdavkov.

5. Ako vyzerá mechanizmus vyplácania finačných prostriedkov partnerom?

Jednotliví partneri získavajú od orgánu prvostupňovej kontroly certifikáty potvrdzujúce oprávnenosť vynaložených výdavkov. Tieto certifikáty sa odovzdávajú Vedúcemu partnerovi, ktorý ich prikladá k správe o postupe realizácie projektu a ten následne posiela na Spoločný technický sekretariát. Po verifikácii správy ju STS posiela Riadiacemu orgánu, ktorá po jej akceptácii smeruje žiadosť o refundáciu prostriedkov na Certifikačný orgán. Tento vykonáva refundáciu prostriedkov na účet Vedúceho partnera. Ďalej Vedúci partner odovzdáva príslušnú časť prostriedkov na účty jednotlivých projektových partnerov. Slovenskí partneri navyše predkladajú žiadosti o národné spolufinancovanie príslušnej inštitúcii, v ktorej kompetencii je schvaľovanie národného spolufinancovania. V prípade väčšieho počtu partnerov na slovenskej strane, partneri si vyberú jedného partnera, ktorý v mene všetkých slovenských partnerov podáva žiadosť o národné spolufinancovanie.

6. Verifikácia uplatnenia postupov verejného obstarávania.

Hodnotenie správneho uplatnenia príslušných národných predpisov, ktoré upravujú postupy verejného obstarávania bolo zverené orgánu prvostupňovej kontroly. Verifikácia sa uskutoční v troch etapách  vyúčtovania projektu. Hodnotenie ex-ante  bude vykonané v priebehu cerfitikácie výdavkov vynaložených partnermi a hodnotenie ex-post v priebehu kontroly jednotlivých projektov na mieste

7. Ako dlho je potrebné uchovávať projektovú dokumentáciu?

Podľa Programového manuálu má byť projektová dokumentácia uchovávaná do 31. decembra 2020, avšak nie kratšie ako tri roky od dátumu ukončenia/čiastočného ukončenia Programu.

 

 

 

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.