polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Informácie pre beneficientov
Informácie pre beneficientov

ZMENY V PROJEKTOCH

Boli aktualizované pokyny týkajúce sa možnosti zavádzania zmien  v bodoch 2.6 a 3.1 doplnením o ustanovenia týkajúce sa projektov s regionálnou investičnou pomocom. Aktuálna verzia pokyn je umiestnená nižšie.

 Aktuálna verzia pokyn pre projekty zo štatnou pomocou – november 2014r (708KB)

V súvislosti s požiadavkami o interpretáciu ustanovení Postupu zavádzania zmien v projekte, ktoré sa týkajú posledných termínov podávania žiadostí o zmeny v realizovaných projektoch, STS informuje, že zmeny v realizovaných projektoch musia byť nahlásené na STS na základe kompletnej a formálne i vecne správne vyplnenej žiadosti najneskôr jeden mesiac pred termínom ukončenia projektu (§ 4 ods. 1 bod 2 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku). Žiadosť podaná v neskoršom termíne bude automaticky zamietnutá.
Obdobie jedného mesiaca pred termínom ukončenia realizácie projektu je nevyhnutné na preanalyzovanie zmien, o ktoré žiada vedúci partner (VP), STS, Riadiacim orgánom, prípadne Monitorovacím výborom, a na pripravenie a podpísanie nevyhnutného dodatku oboma stranami zmluvy o poskytnutie finančného príspevku. Proces doplnení a opráv dokumentov predložených VP musí teda prebehnúť v primeranom časovom predstihu.
Ak si požadované zmeny vyžadujú dodatok k zmluve o poskytnutí FP, dodatok musí byť podpísaný v období realizácie projektu stanoveným v § 4 zmluvy o poskytnutí FP. Podpísaní dodatku k zmluve po skončení vyššie uvedeného termínu nie je možné.
V tejto súvislosti STS oznamuje, že sa spresnili ustanovenia procesu zavádzania zmien do projektu vo vyššie spomenutej oblasti. Predmetné zmeny boli zavedené v bodoch 1.4 a 6.

 Postup zavádzania zmien do projektu

PROCES UZATVÁRANIA ZMLÚV O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

V súvislosti so začiatkom procesu uzatvárania zmlúv k projektom, ktoré v rámci II. výzvy dostali finančný príspevok, nižšie uverejňujeme vzory dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu zmluvy o finančný príspevok. Detailné informácie o tom, aké dokumenty sú nevyhnutne potrebné na uzatvorenie zmluvy boli uvedené v listoch, ktoré dostali Vedúci partneri projektov odsúhlasených na dofinancovanie.

Aktuálny vzor Vyhlásenia

Vzor Vyhlásenia (brutto/netto)

Vzor vyhlásenia pre projekty s investíciou
 Partnerská zmluva

Uvádzame vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre prijímateľov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Zmluva (december 2010)

Súčasne Vám pripomíname, že všetky predkladané dokumenty je potrebné predložiť týmto spôsobom: originál a dve kópie potvrdené za zhodu s originálom a elektronická verzia.

VYHLÁSENIE

Mesiac je uvedený v Žiadosti o FP ako začiatok projektu a predstavuje tiež začiatok oprávnenosti nákladov projektu. Najskorší možný termín oprávnenosti nákladov určuje registrácia projektovej Žiadosti o FP zo strany STS.Náklady na prípravu projektu sú oprávnenými nákladmi len pre úspešné projekty schválené na Monitorovacom výbore, a v prípade, že vznikli medzi 1.1.2007 a termínom podania žiadosti na STS.

Príloha č.5 k zmluve

PARTNERSKÁ ZMLUVA

Prikladáme nižšie vzor Partnerskej zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci a určenie vzájomných záväzkov Strán ustanovených za účelom realizácie Projektu v rámci Programu. Navyše zmluva určuje požiadavky týkajúce sa správneho manažmentu prostriedkov finančného príspevku priznaného na realizáciu projektu zo strany Zmluvných strán, ako ako podmienky týkajúce sa vrátenia nesprávne použitých súm Vedúcemu partnerovi.

Pokiaľ Partneri uznajú za vhodné uviesť dodatočné zápisy regulujúce pravidlá vzájomnej spolupráce, majú na to právo pod podmienkou, že dodatočné zápisy nebudú v rozpore s obsahom Partnerskej zmluvy.

Umowa Partnerska/Partnerska zmluva

Umowa Partnerska/Partnerska zmluva pdf

 

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.