polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Monitorovací výbor
Monitorovací výbor

Monitorovací výbor (MV) je zriadený v súlade s článkom 63 Nariadenia Rady č.
1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, aby
priebežne sledoval účinnosť a kvalitu implementácie operačného programu

MV tvoria zástupcovia z poľskej aj slovenskej strany.

 Zoznam členov Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013

 Evidencia uznesení a rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2009

 Evidencia uznesení a rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2010

 Evidencia uznesení a rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2011 

 Evidencia uznesení a rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2012

 Evidencia uznesení a rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2013

 Evidencia uznesení a rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2014

 Evidencia uznesení a rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2015

Činnosť MV je definovaná v Rokovacom poriadku MV.

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru (ENG)

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru (SK)

Monitorovací výbor má, v súlade s článkom 65 Nariadenia Rady č. 1083/2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a článku 19 Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, za úlohu hlavne nasledovné:
- do šiestich mesiacov od schválenia operačného programu zvážiť a schváliť kritériá výberu financovaných aktivít a schváliť každú revíziu týchto kritérií v súlade s potrebami programovania;
- schvaľovať aktivity/projekty, ktoré budú podporované z ERDF;
- pravidelne revidovať pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov Programu na základe dokumentov predložených Riadiacim orgánom;
- skúmať výsledky implementácie, najmä dosahovania cieľov stanovených pre
každú prioritnú os, a hodnotenia podľa článku 48.3 nariadenia Rady č.1083/2006;
- posudzovať a schvaľovať výročné a záverečné správy o implementácii Programu
uvedené v článku 67 Nariadenia Rady č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde;
- byť informovaný o výročnej kontrolnej správe alebo o tej časti zo správy, ktorá sa
vzťahuje na príslušný operačný program, a o všetkých dôležitých pripomienkach,
ktoré môže Komisia vzniesť po preskúmaní tejto správy, alebo v súvislosti
s danou časťou tejto správy;
- môže navrhnúť Riadiacemu orgánu akúkoľvek revíziu alebo preskúmanie
Programu, ktoré by mohlo umožniť dosiahnuť Ciele fondu uvedené v článku 3 alebo zlepšiť jeho riadenie, vrátane finančného riadenia;
- zvážiť a schváliť akékoľvek návrhy na zmenu a doplnenie obsahu rozhodnutia
Komisie o príspevku z fondov;
 

Galéria a skutočnosti
VIAC >
map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.