polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Mikroprojekty  >  OPIS VYBRANÝCH MIKROPROJEKTOV
OPIS VYBRANÝCH MIKROPROJEKTOV

Mestské kultúrne stredisko v Novom Targu Zachrániť pred zabudnutím – fotografie poľsko-slovenského Podtatria a Tatier
Cieľom projektu bolo zachrániť pred zabudnutím fotografické zbierky nachádzajúce sa v múzejných pobočkách a súkromných zbierkach a prehĺbenie a rozšírenie vedomosti o hodnotách fotografickej dokumentácie, fotografoch z 19. a 20. stor. a ich vplyve na kultúru miestnych komunít na poľskej a slovenskej strane. Vďaka realizácii projektu bola zhromaždená a spracovaná zbierka starých fotografií z múzejných zbierok v Novom Targu, Kežmarku a súkromných zbierok. Fotografie boli zachytávané prostredníctvom moderných technológií – digitalizácie. Vytvorený bol digitálny archív, vďaka ktorému bolo možné zachrániť fotografie ohrozené plynúcim časom a tvoriace neoceniteľný zdroj historickej dokumentácie pre budúce generácie. V poľsko-slovenskom digitálnom archíve, ktorý je pomenovaný takisto ako internetový album, sa nachádza asi 900 fotografií, zobrazujúcich Nový Targ a Kežmarok v období od polovice 19. stor. do roku 1945. Archív je k dispozícii na stránke: www.album.nowytarg.pl

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok Cyklotrasa Čierny Váh - Benkovo
Realizáciou projektu sa prebudovala trasa o dĺžke 4,4 km na mieste pôvodnej úzkokoľajky. Prostredníctvom jej cykloturistického využívania sa dosiahlo odklonenie časti trasy Liptovskej cyklistickej magistrály v tomto úseku, a tým nepomerné zvýšenie bezpečnosti pri využívaní trasy turistami a cykloturistami a zároveň aj pracovnej bezpečnosti pri výkone lesníckych prác. V „srdci” cyklotrasy bol umiestnený altánok (posedenie s prístreškom) na voľnom priestranstve v mieste stretu viacerých zaujímavostí, ktorý umožní cyklistom a peším turistom získať informácie o tomto mieste. Zároveň sa tu môžu občerstviť a relaxovať v tichu prírody.


Múzeum v Kežmarku Poľská rodina Lasky a Kežmarok
Realizáciou projektu bola, po archívnom a historickom bádaní, poodhalená jedna etapa rozvoja Kežmarského hradu v nadväznosti na osud významnej poľskej rodiny Lasky a prvej tatranskej turistky – Beáty Laskej Koscieleckej. V rámci projektu sa uskutočnili jednak vyučovacie hodiny a prednášky, ale aj odborná konferencia s rovnomenným názvom a prvá prezentácia výstavy, ktorá bola venovaná rodine Lasky. Na záver konferencie známa odborníčka na históriu odievania - Maria Molenda predstavila rekonštruovaný odev Alberta Laskyho, ktorý sa stal súčasťou trvalej expozície Múzea v Kežmarku. Podnetné a po historickej stránke zaujímavé odborné príspevky, ktoré boli prednesené na konferencii, dostali aj tlačenú podobu – zborník v trojjazyčnej mutácii, určený pre priaznivcov medzi širokou verejnosťou. Zborník je zároveň zverejnený na internetovej stránke Múzea v Kežmarku (www.kezmarok.com) a Tatrzanskeho parku narodowego v Zakopanom (www.tpn.pl).

Mesto Trstená Propagácia sakrálneho umenia hornej Oravy
Výsledkom projektu bola  rekonštrukcia organa, kde sa vymenil chybný jazykový register, elektrifikovala sa registrová traktúra a elektrifikovala sa manuálová spojka. Ďalším výsledkom bola rekonštrukcia interiéru veže, kde sa zrekonštruovala elektroinštalácia, vymenili sa drevené podlahy, opravili sa schodiská, opravila sa historická omietka, inštalovalo sa vnútorné vybavenie.
Trvalým efektom je zachovanie regionálneho kultúrneho dedičstva na hornej Orave. Realizáciou projektu sa v Trstenej sprístupnila veža kostola sv. Martina, ktorá tvorí významný prvok turistickej infraštruktúry v regióne. V interiéri sú vytvorené priestory na propagáciu spoločných hodnôt.

Biuro Promocji Zakopanego „TATRA-INFO” - systém výmeny turistickej informácie Podhale-Liptov
Vďaka implementácii aktivít naplánovaných v projekte vznikol spoločný, modelový systém turistickej informácie pre poľsko-slovenské pohraničie v regióne Podhale-Liptov s názvom „TATRA-INFO”. Kúpené boli dva infostánky spolu s nevyhnutným softvérom, ktoré boli inštalované v Turistických informačných centrách v Zakopanom (pri ulici Kościuszki 17 a pri ulici Kościeliskiej 7). Pomocou dotykovej obrazovky je možné jednoducho a rýchlo nájsť mnoho turistických informácií v poľštine, slovenčine a angličtine tykajúcich sa regiónov: Podhale a Liptov. V prevádzke je webový servis http://10.zakopane.miasto.it s poľsko-slovenskou turistickou informáciou. Servis je „zrkadlovým odrazom” infomatov sprístupnených cieľovým skupinám. Informácie o Podhali a Liptove sú prezentované v poľštine, slovenčine a angličtine.

Poľský turisticko-vlastivedný spolok (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) Predstavenstvo „Tatranského” oddelenia/Zarząd Oddziału „Tatrzańskiego”
Vznik a propagácia Tatranského centra cezhraničných turistických chodníkov
Cieľom projektu bolo nadviazať a podporiť priame vzťahy medzi poľskou a slovenskou mládežou v prihraničných oblastiach. V rámci projektu bola zorganizovaná I. Cezhraničná tatranská túra, konalo sa mnoho školení so skupinami poľskej a slovenskej mládeže, bol vydaný turistický sprievodca „Tatranské cezhraničné chodníky”. Tento poľsko-slovenský turistický sprievodca je bohato ilustrovaný fotografiami a schémami populárnych tatranských chodníkov. Sprievodca je k dispozícii na špeciálne vytvorenej webovej stránke Tatranského oddelenia PTTK www.zakopanepttk.pl. Vyvrcholením projektu bolo vytvorenie a založenie Tatranského centra cezhraničných turistických chodníkov v Zakopanom. Vystavené sú v ňom veľkoformátové stenové dosky s cezhraničnými chodníkmi.


Mestské kultúrne stredisko v Nowom Targu Otvorený priestor integrácií
Cieľom projektu bola integrácia ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom minimalizovania obmedzení a umožnenia plnohodnotnej a aktívnej účasti v spoločenskom živote. Hlavnou metódou použitou v projekte bola arteterapia, čiže liečba umením. Mestské kultúrne stredisko v Nowom Targu spolu so slovenským partnerom (realizujúcim komplementárny projekt „Otvorený priestor integrácií) zorganizovalo 38 tvorivých dielní, na ktorých sa zúčastnilo 138 osôb. Boli to okrem iného krúžky z decoupage, rezbárstva, maliarstva, fotografie a stop-motion animácie. Efektom  tých posledných boli filmy s rôznou tematiku urobené prostredníctvom rozličných techník. Je si ich možné pozrieť na stránke, ktorá sa venuje realizácii projektu:
http://www.integracja.nowytarg.pl/. Bol zorganizovaný aj päťdňový divadelný krúžok, ktorý sa ukončil divadelným predstavením/happeningom s názvom „Stvorenie sveta“ v Nowom Targu. Bolo uskutočnených aj 6 stretnutí vo forme dogoterapie, počas ktorých vykonávali hendikepované osoby pod dohľadom inštruktora terapeutické cviky a hry spolu so psami. Projekt sa pričinil k vzájomnému poznaniu, nadviazaniu kontaktov, ľudia so zdravotným postihnutím získali nové schopnosti, a taktiež sa zvýšila ich viera v samého seba a v ich nezávislosť prostredníctvom tvorivej činnosti, spoločnej prípravy a prezentácie cezhraničných kultúrnych predsavzatí. Výsledky tvorivej práce osôb so zdravotným postihnutím si bolo možné pozrieť počas výstavy dvoch výstav zorganizovaných v Nowom Targu a v Prešove. Celkovo ich navštívilo 1059 osôb.

Obec Krosno Anjeli pohraničia
Hlavným cieľom projektu bola aktivizácia a integrácia tvorivých prostredí a obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia. Bola propagovaná kultúrna špecifika a tradície spojené s obdobím Vianoc. Počas trvania projektu boli do realizácie kultúrnych udalostí zapojení umelci žijúci v Poľsku a na Slovensku. Vďaka projektu mohli svoju tvorbu predstaviť nielen miestnej komunite, ale aj osobám navštevujúcim región. Prostredníctvom propagačných činností v médiách sa informácia o plánovaných aktivitách dostala do širokého okruhu odberateľov, vďaka čomu bolo možné zaistiť vysokú frekvenciu počas umeleckých podujatí. Zhrnutím projektu bolo vydanie albumu „Anjeli pohraničia“ o umelcoch poľsko-slovenského pohraničia, v tvorbe ktorých sa objavuje motív anjela. Album obsahuje reprodukcie ich prác. Boli v ňom umiestnené aj práce najmladších umelcov z umeleckých škôl a tvorivých skupín. Album je dostupný v Regionálnom kultúrnom centre pohraničia v Krosne (repertoárová knižnica), v Krosnianskej verejnej knižnici v oddelení regionalia, ako aj na stránke Programu v záložke „On-line Knižnica“.

Podkarpatské vojvodstvo Cezhraničný turistický produkt – Zakliate v dreve
 
Výsledkom projektu bol vznik zintegrovanej a komplementárnej turistickej ponuky spájajúcej podkarpatské a prešovské chodníky drevenej architektúry. Projekt sa pričinil k zvýšeniu znalostí obyvateľov pohraničia, ako aj organizátorov turistiky v oblasti cezhraničných turistických zásob. Efektom projektu bolo vytvorenie databázy s údajmi o chodníkoch drevenej architektúry, sochárskych pracovniach, regionálnych krčmách, ubytovniach. Táto databáza si svoje odzrkadlenie našla vo vydanom súbore „Zakliate v dreve“. Súbor je distribuovaný počas turistických trhov v Poľsku a v zahraničí, je odovzdávaný aj do centier turistickej informácie a priamo organizátorom turistiky, ktorí vo svojich katalógových návrhoch využívajú pripravenú ponuku. Súbor je okrem toho sprístupnený aj turistom počas pravidelného podujatia „Zakliate v dreve“ organizovaného od roku 2010 v Múzeum ľudového stavebníctva v Sanoku. Súbor je dostupný na stránke Programu v záložke „On-line Knižnica“.


I. Všeobecno-vzdelávacie gymnázium Mikołaja Kopernika v Krosne Projekt Kopernik
„Projekt Kopernik” podporoval rozvoj poľsko-slovenských kontaktov na úrovni vyššieho stredoškolského vzdelávania. Účastníci projektu sa zúčastnili na piatich astronomických workshopoch, ktoré sa uskutočňovali v Astronomickom observatóriu v Roztokoch. Žiaci mohli svoje záujmy rozvíjať pracujúc na profesionálnom vybavení, konzultujúc svoje práce a pozorovania s expertmi z oblasti astronómie. V rámci projektu boli na budove I. Všeobecno-vzdelávacieho gymnázia v Krosne umiestnené slnečné hodiny vyrobené zo skla. Sú to prvé hodiny tohto typu v meste a pravdepodobne prvé slnečné hodiny na svete s takými rozmermi vykonané v technológii tohto typu. Krosno má teraz svoj vlastný, slnkom vyznačený čas. Hodiny majú žiakom slúžiť na vzdelávacie účely, majú ľuďom taktiež pripomínať o nebi a javoch v ňom vyskytujúcich sa.

Mesto Przemyśl Chodníkom kultúrneho dedičstva Przemyśl – Humenné
Cieľom projektu bolo vykonanie označenia mestských peších chodníkov v Przemyśli a Humennom, ktoré zahŕňajú objekty kultúrneho dedičstva a dejín obidvoch miest. Realizácia projektu sa pričinila k obohateniu turistickej ponuky obidvoch miest a mala pozitívny vplyv na hospodársky rozvoj v sektore cestovného ruchu. Vyznačené chodníky mestskej pešej turistiky slúžia k rekreácii obyvateľov, a sú taktiež využívané na didaktické ciele v miestnych školách a vysokých školách. Podrobný opis trás na prechádzku sa nachádza na stránke Mestského úradu: www.visit.przemysl.pl/trasy. Výsledkom projektu je aj spoločný propagačný súbor „Chodníkom kultúrneho dedičstva Przemyśl – Humenné”, ktorý je dostupný na stránke Programu v záložke „On-line Knižnica”.

Beskydské cyklistické združenie Na bicykli z Bielska-Białej na Slovensko
V rámci projektu bola označená cyklistická trasa tiahnuca sa z Bielska-Białej na Slovensko s celkovou dĺžkou 163 kilometrov. Je to nový turistický produkt v Beskydách, ktorý umožňuje medzinárodné kontakty cyklistov z Poľska a zo Slovenska. Trasa sa začína na Radničnom námestí (Plac Ratuszowy) v Bielsku-Białej a na poľskej strane sa ďalej tiahne dolinou rieky Białej do Wilkowic – parkom s pamiatkovými stromami, cez Bystrú, Buczkowice, Lipowu, Węgiersku Górku – cisárskou cestou, Milówku, Rajczu, Ujsoły, do priesmyku Glinka na poľsko-slovenskej hranici. Odtiaľ sa na sto kilometrovej trati tiahne po slovenskej strane a vedie až do Martina (idúc zo Slovenska do Poľska: z Martina cez sedlo Saračníky do Strečna, ďalej do Belej, Terchovej cez sedlo Rovná hora do Zázrivej odkiaľ vedie ďalej na Hoľu a do Oravskej Lesnej až do hranice Novoť-Ujsoly). Informácia o priebehu trasy, zaujímavých miestach a mapy je možné nájsť na internetovej stránke www.projekt.btcbb.pl


Okres Żywiec Po stopách beskydskej regionálnej architektúry
Hlavným cieľom projektu bola iniciácia dlhodobých činností zameraných na zachovanie čistoty foriem regionálnej architektúry na poľsko-slovenskom pohraničí, a tiež zvýšenie kvality vzdelávania. V rámci projektu boli zorganizované okrem iného výlety prehlbujúce vedomosti z oblasti regionálneho stavebníctva, dielne týkajúce sa zvykov a tradícií na území okresu Żywiec a Čadca, a taktiež krúžky kreslenia a fotografie. Jednou z hlavných činností projektu bolo vykonanie štyroch makiet budov v beskydskom štýle a ich odovzdanie do Múzea v Żywci a Múzea v Čadci.

Obec Ujsoły Turistika bez hraníc
Cieľom projektu bol rozvoj cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí a zvýšenie významu miestnych atrakcií prostredníctvom okrem iného vyznačenia chodníkov pre Nordic Walking. Bolo vyznačených takmer 46 chodníkov. V každej zo 4 obcí t. j. Ujsoły, Zlatná, Sobołówka a Glinka po približne 10-12 km chodníkov. Tiahnu sa po ľahko dostupných, jemných poľných a lesných chodníkoch a obecných cestách. Boli vyznačené tak, aby sa čo najmenej spájali s rušnými verejnými cestami. Významná dĺžka chodníkov poskytuje nádherné výhľady. Vďaka realizácii projektu za zvýšil záujem o Nordic Walking a aktívnu turistiku. V každej obci boli umiestnené mapy chodníkov spolu s pravidlami Nordic Walkingu. V rámci projektu bol dodatočne vydaný spevník s regionálnymi pesničkami. Je dostupný na stránke Programu v záložke „On-line Knižnica“.


Lesná správa Ustrzyki Dolne Klokoč perovitý rastlinný symbol spolupráce poľských a slovenských nadhraničných regiónov
Poľskí lesníci z Ustrzyk Dolných a slovenskí z Uliča pri Snine sa v rámci spoločne realizovaného projektu rozhodli prinavrátiť starý význam tejto rastline charakteristickej pre poľsko-slovenské pohraničie. Klokoč je „svätým a magickým kríkom“, ktorý sa bohato vyskytuje v Poľsku práve v Podkarpatsku a v prihraničnom regióne. Spája sa s ním mnoho ľudových obradov (napr. výrobky z dreva, ružence zo semien, výhonky na sviatosti, atď.), ktoré boli a niektoré z nich ešte stále sú kultivované v prihraničnej zóne. S klokočom, nielen na poľskej, ale aj na slovenskej strane hranice, je spojených mnoho zvykov a povier. Jeho klokočiace semená mali odháňať zlých duchov a prinášať osade šťastie. Lesná správa v Ustrzykach Dolných pestuje sadenice klokoča perovitého v lesnej škôlke v lesníctve Orelec, vedie aj stretnutia a prednášky venované tejto výnimočnej rastline.


Mestská verejná knižnica v Czechowiciach-Dziedziciach Zisk zo zrelosti. Spoločensko-kultúrna aktivizácia osôb vo veku 45+
Projekt predpokladal splnenie psychospoločenských potrieb vekovo zrelých osôb utiahnutých od spoločenského života so súčasnou integráciou s kultúrne a spoločensky aktívnymi osobami. Dôraz bol kladený na podporu samostatnosti, identity a na posilnenie pozície týchto osôb prostredníctvom rozvíjania intelektuálnych a kultúrnych zručností, nadväzovania medziľudských vzťahov. Vďaka realizácii projektu získali účastníci projektu vedomosti z oblasti: právnych riešení a zdravotných aspektov užitočných v každodennom živote, historicko-literárnych vedomostí týkajúcich sa Poľska a Slovenska. Účasť na prednáškach, dielňach a integračných výletoch poskytol šancu rozšíriť si znalosti, rozvinúť talenty, posilniť vieru vo vlastné možnosti a sebapoznávania, nepochybne však uľahčil prípadný návrat na pracovný trh. Dôležitým činiteľom bola aktivizácia týchto osôb, umožnenie im realizácie vlastných záľub, poznanie vlastných umeleckých možností. Pre czechowickú knižnicu a slovenskú knižnicu predstavovala organizácia pravidelných stretnutí s dospelými osobami s tematikou uvedenou v projekte nové skúsenosti. Počas troch stretnutí získalo svoje vedomosti o metódach práce s dospelými osobami 120 osôb. Knihovníci taktiež získali skúsenosti z oblasti propagácie kultúrnej ponuky v nových médiách.


 

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2019 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.