Vlajkové projekty

Projekty flagoweVÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV VLAJKOVÝCH PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO

Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Návrhy vlajkových projektov je potrebné predložiť na určenom formulári a doručiť na Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (Formulár vlajkového projektu).

Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

Žiadatelia, ktorých návrhy dostanú pozitívne hodnotenie expertov a budú schválené Monitorovacím výborom, budú vyzvaní na predlženie kompletnej projektovej dokumentácie. Pozitívne ohodnotené návrhy projektov v rámci danej prioritnej osi (návrhy by sa mali týkať obsahu investičnej priority 6c alebo 7c alebo 10 – detaily v prílohe č. 1) nebudú súťažiť so štandardnými projektmi, ale len medzi sebou v rámci určeného limitu alokácie. Maximálna výška dostupných finančných prostriedkov je 30% rozpočtu každej prioritnej osi (detaily v prílohe č. 1). Proces predkladania a hodnotenia návrhov vlajkových projektov sa uskutoční pred výzvou na štandardné projekty.

Výzva na predkladanie návrhov vlajkových projektov nie je štandardnou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Negatívne hodnotenie návrhu vlajkového projektu nevylučuje žiadateľa z účasti v štandardných výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Podrobnejšie informácie na témy: čo je to vlajkový projekt, tematický obsah, pravidlá predkladania, hodnotenia a výberu návrhov vlajkových projektov sa nachádzajú v prílohách.
Adresa STS:

Spoločný technický sekretariát
ul. Halicka 9, 
31 - 036 Krakov
Poľsko
e-mailová adresa:
kontakt@plsk.eu
úradné hodiny: 8:15 – 16:15
Osobami zodpovednými za poskytnutie podpory vo forme konzultácie (najlepšie elektronickou poštou) týkajúcich sa prípravy koncepcie vlajkových projektov sú:
pani Dorotou Leśniak,
dlesniak@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 02 (po poľsky) ako aj
pani Martinou Bakoňovou,
mbakonova@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 03 (po slovensky).


Všeobecné informácie a pravidlá predkladania návrhu vlajkového projektu (759KB)


Formulár návrhu vlajkového projektu v programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (136 KB)

Pravidlá hodnotenia a výberu návrhov vlajkových projektov v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (544KB)

 Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program (514KB)

Podrobný opis aktivít oprávnených na financovanie v rámci programu (303KB)

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (1,12MB)