SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU

26. februára t. r. sa vo Varšave uskutočnila slávnosť, počas ktorej premiérka Ewa Kopacz v spoločnosti poľskej ministerky infraštruktúry a rozvoja Márie Wasiak, komisárov EÚ a maršalov vojvodstiev symbolicky inaugurovala využitie ďalšej finančnej pomoci Európskych fondov.

V perspektíve 2014-2020 sa v programoch Európskej územnej spolupráce bude okrem 6 národných programov a 16 regionálnych programov Poľsko zúčastňovať aj na – 7 cezhraničných (Južné Baltsko, Poľsko – Sasko, Poľsko-Slovensko, Česko – Poľsko, Brandenbursko – Poľsko, Meklenbursko – Predné Pomoransko – Brandenbursko – Poľsko, Litva – Poľsko), 2 transnárodných (Stredná Európa, Región Baltského mora) ako aj na medziregionálnom programe (Interreg Europa).

Prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý bol prijatý Európskou úniou, je program Poľsko-Slovensko. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu odovzdala na slávnosti Marcelovi Niezgode, námestníkovi ministra infraštruktúry a rozvoja, zodpovednému za riadenie programu EÚS v ministerstve, rozhodnutie o schválení programu Európskou úniou.

Aby bolo možné, čo najrýchlejšie vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí, riadiaci orgán programu Poľsko-Slovensko (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja) spolu so slovenským partnerom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a zvyšnými subjektmi zapojenými do prípravy programu, pokračuje v prácach nad zvyšnými dokumentmi.

Späť